เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

     การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร