จริยธรรมและป้องกันการทุจริต

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต

  • การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี 

  • การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

​การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

     เสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

  • แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี 

  • รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริต รอบ 6 เดือน

  • รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี 

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต