ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศกรมฯ เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้ได้รับการคัดเลือกในตำแหน่งเจ้าพนักงานอบรมและฝึกวิชาชีพปฏิบัติงาน และตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปปฏิบัติการ