รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนตุลาคม พ.ศ.2561