HE for She

ขอเชิญร่วมลงชื่อเป็นหนึ่งเสียงในการ ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรงต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

"HeForShe" ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

 

 

Click