ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

>>ดาวน์โหลดใบสมัครเข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ<<

ประชาสัมพันธ์

26 ตุลาคม 2561 | 01 พศจิกายน 2561 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 48 View