จัดซื้อจัดจ้าง

จัดซื้อจัดจ้างที่น่าสนใจ

Tags

หนังสือรับรอง จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ จำนวน 11 รายการ สำหรับใช้ในการจัดประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาสมรรถนะบุคลากรรายบุคคล : ตามสมรรถนะหลัก ครั้งที่ 1