ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์การพัฒนาสถานภาพสตรีแห่งชาติ ด้านเศรษฐกิจ ด้านวัฒนธรรม ด้านสื่อมวลชน และด้านสุขภาพอนามัย

   

   Downloadใบสมัคร

ประชาสัมพันธ์

16 พฤษภาคม 2561 | 16 พฤษภาคม 2561 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 178 View