แบบสำรวจความติดเห็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส่ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2561

 

ตอบแบบสำรวจ ITA ผ่านระบบออนไลน์

ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561
ประชาสัมพันธ์บุคลากร สค. ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปีหรือ  https://goo.gl/ieecx6

ประชาสัมพันธ์

21 มีนาคม 2561 | 27 มีนาคม 2561 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 7 View