การบริหารงานด้าน ICT

ยุทธศาสตร (Strategy)

ยุทธศาสตรโดยรวม (Strategy) ของสํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวประกอบดวย ยุทธศาสตร ๔ ประเด็นดังนี้ 

ยุทธศาสตรที่ ๑ การเสริมสรางความเสมอภาคหญิงชาย
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานภาครัฐ สถาบันการศึกษา สื่อ และชุมชน รวมกันสรางความเสมอภาคระหวางหญิงชาย ขจัดการเลือกปฏิบัติตอสตรีตาม กรอบรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย และพันธกรณีระหวางประเทศ รวมทั้ง พัฒนาศักยภาพของสตรีทั้งทางดานรางกายจิตใจ สติปญญาและความถนัดที่มุง ไปสูลักษณะสตรีที่พึงประสงค 
ยุทธศาสตรที่ ๒ การเสริมสรางความเขมแข็งของสถาบันครอบครัว
เปาประสงค เพื่อใหครอบครัวสามารถพึ่งพาตนเองได มีหลักประกันคุมครอง และสงเสริม ปจจัยที่เกื้อหนุนความเขมแข็งของครอบครัว ตลอดจนทั้งหญิงและชายมีหนาที่ รวมกันสรางครอบครัวที่มีความอบอุน และมีการใชเวลารวมกันอบรมเลี้ยงดู สมาชิกในครอบครัว โดยเฉพาะเด็กและเยาวชนใหเปนคนดีทําประโยชนเพื่อ สังคมสวนรวม
ยุทธศาสตรที่ ๓ การพัฒนากลไกการทํางานดานสตรีและครอบครัว
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหเครือขายสตรีและครอบครัวไดรับการพัฒนา ศักยภาพและมีสวนรวมในการดําเนินงาน โดยเฉพาะแผนงานและโครงการดาน สตรีและครอบครัวในระดับพื้นที่ใหมากขึ้น
ยุทธศาสตรที่ ๔ การเสริมสรางประสิทธิภาพการบริหารจัดการองคกร
เปาประสงค เพื่อสงเสริมและสนับสนุนใหหนวยงานมีการบริหารจัดการองคกรที่ดี มี ประสิทธิภาพในการบริหารราชการแผนดิน บุคลากรไดรับการพัฒนาสมรรถนะ อยางตอเนื่อง โดยเนนการพัฒนาในตําแหนงที่มีความสําคัญตอยุทธศาสตรการ พัฒนาประเทศและสรางผูนําการเปลี่ยนแปลงในระบบราชการ มีการวาง มาตรการสรางขวัญและกําลังใจ ตลอดจน สงเสริมใหประชาชนไดรับรูขอมูล ขาวสารที่ถูกตอง เปนธรรม และรวดเร็พัฒนาศักยภาพหองปฏิบัติการอางอิงและ เครือขายใหมีคุณภาพไดมาตรฐานและทั่วถึง

ข้อมูลซีไอโอ

09 กันยายน 2559 | 12 ตุลาคม 2559 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 113 View