ยุทธศาสตร์

1.แผนปฏิบัติราชการรายปี 2563

2.แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563-2565)

3.แผนปฏิบัติด้านครอบครัว พ.ศ. 2563-2565

4.กระบวนการ และแผนผังยุทธศาสตร์ 2562

5.ยุทธศาสตร์ 20 ปี และ 5 ปี

6.แผนขับเคลื่อน 20 ปี

7.เเผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

เกี่ยวกับ สค.

09 กันยายน 2559 | 09 กรกฎาคม 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 703 View