ยุทธศาสตร์

1.แผนปฏิบัติราชการรายปี 2563

2.แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563-2565)

3.กระบวนการ และแผนผังยุทธศาสตร์ 2562

4.ยุทธศาสตร์ 20 ปี และ 5 ปี

5.แผนขับเคลื่อน 20 ปี

6.เเผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561

 

เกี่ยวกับ สค.

09 กันยายน 2559 | 17 มิถุนายน 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 442 View