ยุทธศาสตร์

1.แผนปฏิบัติราชการรายปี 2563

2.แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 3 ปี (2563-2565)

3.แผนปฏิบัติการด้านครอบครัว พ.ศ. 2563-2565

4.แผนปฏิบัติการด้านการพัฒนาสตรี ระยะที่ 1 (พ.ศ. 2563 - 2565)

5.กระบวนการ และแผนผังยุทธศาสตร์ 2562

6.ยุทธศาสตร์ 20 ปี และ 5 ปี

7.แผนขับเคลื่อน 20 ปี

8.เเผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2561