กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่น่าสนใจ

Tags

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทำบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ ถอนคำร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕ ปีที่ประกาศ : ๒๕๕๕

ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย ์
ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ
ถอนคําร้องทุกข์ในชั้นสอบสวน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕

                     อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๒ วรรคสามและมาตรา ๑๘ แห่งพระราชบัญญัติคุ้มครอง ผู้ถูกกระทําด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ ออกระเบียบไว้ดังต่อไปนี้
                       ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า “ระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบื้องต้นก่อนการยอมความ ถอนคําร้องทุกข์ใน ชั้นสอบสวน (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๕๕”
                       ข้อ ๒ ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
                      ข้อ ๓ ให้ยกเลิกแบบ คร. ๙ ท้ายระเบียบกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษย์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการทําบันทึกข้อตกลงเบื้องตนก้ ่อนการยอมความ ถอนคําร้องทุกข์ ในชั้นสอบสวน พ.ศ. ๒๕๕๑ และให้ใช้แบบ คร. ๙ ท้ายระเบียบนี้แทน
 

 

ประกาศ ณ วันที่ ๘ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๕๕
สันติ พร้อมพัฒน์
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์