กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับ

กฏ/ระเบียบ/ข้อบังคับที่น่าสนใจ

Tags

กฎกระทรวงกำหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบังคับให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

กฎกระทรวงกำหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและการบังคับ
ให้เป็นไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๓

              กฎกระทรวง กําหนดระบบงานเพื่อสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับ ใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ พ.ศ. ๒๕๕๓ อาศัยอํานาจตามความในมาตรา ๑๓ และมาตรา ๑๘ แหงพระราชบัญญัติคุ มครอง ผู ถูกกระทําด  วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ. ๒๕๕๐ อันเป นกฎหมายที่มีบทบัญญัติบางประการ เกี่ยวกับการจํากัดสิทธิและเสรีภาพของบุคคล ซึ่งมาตรา ๒๙ ประกอบกับมาตรา ๓๒ มาตรา ๓๓ มาตรา ๓๔ มาตรา ๓๕ มาตรา ๔๑ มาตรา ๔๕ และมาตรา ๕๒ ของรัฐธรรมนูญแหงราชอาณาจักรไทย บัญญัติให กระทําไดโดยอาศัยอํานาจตามบทบัญญัติแหงกฎหมาย รัฐมนตรีวาการกระทรวงการพัฒนา สังคมและความมั่นคงของมนุษยออกกฎกระทรวงไว ดังตอไปนี้ ข  อ ๑ ในกฎกระทรวงนี้ “สํานักงาน” หมายความวา สํานักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว “ศูนยปฏิบัติการ” หมายความวา ศูนยปฏิบัติการเพื่อป องกันการกระทําความรุนแรง ในครอบครัว ข  อ ๒ ใหสํานักงานเป นหนวยงานหลักในการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับ ใหเปนไปตามมาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ และให มีอํานาจหน  าที่ ดังตอไปนี้ (๑) กําหนดนโยบาย แผนปฏิบัติการ และประสานงานกับศูนยปฏิบัติการและหนวยงานอื่น ที่เกี่ยวข  อง เพ่ือใหการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตามกฎหมายของพนักงาน เจ  าหน  าที่ พนักงานสอบสวน และศาล รวมทั้งรวบรวม ติดตาม และประเมินผลการปฏิบัติตาม นโยบายและแผนปฏิบัติการดังกลาว หน  า ๑๒ เลม ๑๒๗ ตอนที่ ๒๗ ก ราชกิจจานุเบกษา ๒๖ เมษายน ๒๕๕๓ (๒) ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานเจ  าหน  าที่และพนักงานสอบสวน (๓) จัดทําแผนงานงบประมาณเพื่อสนับสนุนการดําเนินการในการคุ มครองผู ถูกกระทําด  วย ความรุนแรงในครอบครัว (๔) ดําเนินการอื่นที่เกี่ยวกับการสนับสนุนการดําเนินงานและการบังคับใหเปนไปตาม มาตรา ๑๐ มาตรา ๑๑ และมาตรา ๑๒ ข  อ ๓ ให กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการทําหน  าที่เป นศูนยปฏิบัติการในความผิดฐาน กระทําความรุนแรงในครอบครัวที่เกิดในเขตกรุงเทพมหานคร หรือความผิดที่ประมวลกฎหมายอาญา ให ถือวาได กระทําในราชอาณาจักรและไมอยูในเขตจังหวัดใด หรือความผิดที่เกิดนอกราชอาณาจักร และจะต  องรับโทษภายในราชอาณาจักร และใหสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย จังหวัดทําหน  าที่เป นศูนยปฏิบัติการในความผิดที่เกดในเขตจ ิ ังหวัดนั้น ในกรณีที่ความผิดเกิดขึ้นในหลายท องที่หรือเป นความผิดตอเนื่อง หรือไมแนวาความผิด ได กระทําในท องที่ใด ให กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการหรือสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคง ของมนุษยจังหวัดในท องที่ที่ทําการสอบสวน ทําหน  าที่เป นศูนยปฏิบัติการ ข  อ ๔ ใหศูนยปฏบิัติการแจ  งข  อเท ็ จจริงอันเกี่ยวกับอายุ ประวัติ ความประพฤติ สุขภาพ กายและจิตใจของผู กระทําความรุนแรงในครอบครัว ผู ถูกกระทําด  วยความรุนแรงในครอบครัว สมาชิกในครอบครัว มูลเหตุที่กอให เกิดการกระทําความรุนแรงในครอบครัว หรือข  อเท ็ จจริงอื่นใด ที่อาจเปนประโยชนตอการพิจารณา รวมทั้งเสนอมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกขตอพนักงาน เจ  าหน  าที่หรือศาล เพื่อใชประกอบการพิจารณาออกคําสั่งตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ข  อ ๕ เมื่อพนักงานเจ  าหน  าที่หรือศาลมีคําสั่งกําหนดมาตรการหรือวิธีการเพื่อบรรเทาทุกข ให แกบุคคลผู ถูกกระทําด  วยความรุนแรงในครอบครัวเป นการชั่วคราวตามมาตรา ๑๐ หรือมาตรา ๑๑ ใหศูนยปฏิบัติการดําเนินการ ดังตอไปนี้ (๑) ในกรณีที่มีคําสั่งให ผู กระทําความรุนแรงในครอบครัวเข  ารับการตรวจรักษาจากแพทย ใหศูนยปฏิบัติการประสานความรวมมือกับแพทย จิตแพทย นักจิตวิทยา นักสังคมสงเคราะห หนวยงานของรัฐ หรือเอกชนที่เกี่ยวข  อง เพื่อตรวจรักษา ฟนฟู หรือบําบัดรางกายและจิตใจ รวมท้ัง ให คําปรึกษาแกผู กระทําความรุนแรงในครอบครัว (๒) ในกรณีที่มีคําสั่งให ผู กระทําความรุนแรงในครอบครัวชดใช เงินชวยเหลือบรรเทาทุกข เบื้องต  น ใหศูนยปฏิบัติการติดตามการปฏิบัติตามคําสั่งของพนักงานเจ  าหน  าที่หรือศาล หากผู กระทํา ความรุนแรงในครอบครัวฝาฝนหรือไมปฏิบัติตาม ใหศูนยปฏิบัติการรายงานให พนักงานเจ  าหน  าที่ หรือศาลทราบ