รับสมัครงาน

รับสมัครงานที่น่าสนใจ

Tags

ประกาศ สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรุู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2

ประกาศ สถานคุมครองและพัฒนาอาชีพบ้านสองแคว จังหวัดพิษณุโลก รายชื่อผู้ผ่านการประเมินความรุู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ 1 และมีสิทธิเข้ารับการประเมิน ครั้งที่ 2