ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (CIO)

 

นายธนสุนทร สว่างสาลี

รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

 

ประวัติการศึกษา

         

ประวัติการเข้ารับราชการ

 

เครื่องราชอิสริยาภรณ์