คำรับรองและรายงานผลการปฎิบัติราชการ

 

รายงานผลการปฎิบัติราชการ

ไฟล์
3. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2562 PDF File
3. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2561 PDF File
1. คะแนนการประเมินผลการปฎิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548 PDF File
2. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2547 PDF File
3. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2548 PDF File
4. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2549 PDF File
5. คำรับรองการปฎิบติราชการปี 2550 PDF File
6. คำรับรองการปฎิบัตราชการปี 2551 PDF File
7. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2552 PDF File
8. คำรับรองการปฎิบติราชการปี 2550 PDF File
9. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯรอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 31 มีนาคม 2550) PDF File
10. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 30 มิถุนายน 2550) PDF File
11. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2549 - 30 มีนาคม 2550) PDF File
12. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 31 มีนาคม 2551) PDF File
13. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 30 มิถุนายน 2551) PDF File
14. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2550 - 30 กันยายน 2551) PDF File
15. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2551 - 31 มีนาคม 2552) PDF File
16. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2552) PDF File
17. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 กรกฎาคม 2552 - 30 กันยายน 2552)  
18. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 31 มีนาคม 2553) PDF File
19. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 มิถุนายน 2553) PDF File
20. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน (1 ตุลาคม 2552 - 30 กันยายน 2553) PDF File
21. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 6 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 (1 ตุลาคม 2553 - 31 มีนาคม 2554) PDF File
22. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 9 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 PDF File
23. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯ รอบ 12 เดือน ประจำปีงบประมาณ 2554 PDF File
24. คำรับรองการปฎิบัติราชการปี 2555 PDF File
25. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯรอบ 6 เดือน ปี 55 PDF File
26. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯรอบ 9 เดือน ปี 55 PDF File
27. รายงานผลการปฎิบัติราชการตามคำรับรองฯรอบ 12 เดือน ปี 55 PDF File