ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

การประชุมคณะทำงานการจัดการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก ครั้งที่ 15

ในวันที่ 28 สิงหาคม 2560 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมริบบิ้นขาว ชั้น 3 กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) นายเลิศปัญญา บูรณบัณฑิต อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ (พม.) เป็นประธานการประชุมคณะทำงานการจัดการจัดการประชุมคณะกรรมาธิการอาเซียนว่าด้วยการส่งเสริมและคุ้มครองสิทธิสตรีและสิทธิเด็ก (ASEAN Commission on the Promotion and Protection of the Rights of Women and Children : ACWC) ครั้งที่ 15 และการประชุมคณะกรรมการอาเซียนด้านสตรี (ASEAN Committee on Women : ACW) ครั้งที่ 16 และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ซึ่งการประชุมดังกล่าวมีกำหนดจัดระหว่างวันที่ 4-8 กันยายน 2560 ณ โรงแรมภูเก็ต แมริออท รีสอร์ท แอนด์ สปา เมอร์ลิน บีช จังหวัดภูเก็ต

รูปภาพเพิ่มเติม