ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ที่น่าสนใจ

Tags

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการค้าประเวณี

การประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการค้าประเวณี

เมื่อวันที่ 22 สิงหาคม 2560 เวลา 09.30 น. ณ ห้องมิ่งเมือง ชั้น 4 โรงแรมเดอะทวินทาวเวอร์ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ นายวิศิษฐ์ เดชเสน รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อนการป้องกันการค้าประเวณี กล่าวรายงานโดย นายวิศิษฐ์ ผลดก ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ ผู้เข้าร่วมประชุมประกอบด้วย ผู้แทนจากหน่วยงานภาครัฐ ได้แก่ สำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัด 22 จังหวัด บ้านพักเด็กและครอบครัว 22 จังหวัด สถานคุ้มครองและพัฒนาอาชีพ 8 แห่ง ศูนย์เรียนรู้การพัฒนาสตรีและครอบครัว 8 แห่ง บุคลากรกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.) วิทยากร และผู้สังเกตการณ์ รวมทั้งสิ้น 120 คน

รูปภาพเพิ่มเติม