ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค  "

 

 ค่านิยม

 "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

 

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพสตรี สงเสริมความเสมอภาคและความเทาเทียมระหวางเพศ

2. คุมครองพิทักษสิทธิสตรี ผูแสดงออกที่แตกตางจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลในครอบครัว

3. คุมครองและพัฒนาอาชีพผูประสบปญหาจากการคาประเวณี

4. สงเสริม พัฒนา สรางความเขมแข็งใหแกสถาบันครอบครัว คุมครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว

5. ปองกันแกไข คุมครอง พิทักษสิทธิและจัดสวัสดิการสังคม

6. เปนศูนยกลางขอมูลดานความเสมอภาคระหวางเพศและดานครอบครัว

 

เกี่ยวกับ สค.

10 สิงหาคม 2559 | 01 ธันวาคม 2560 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 709 View