ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ

วิสัยทัศน์

"สตรีและครอบครัวมั่นคง สังคมเสมอภาค"

 

ค่านิยม

"มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

 

พันธกิจ

1. พัฒนาศักยภาพสตรี ส่งเสริมความเสมอภาคและความเท่าเทียมระหว่างเพศ

2. คุ้มครองพิทักษ์สิทธิสตรี ผู้แสดงออกที่แตกต่างจากเพศโดยกําเนิด และบุคคลในครอบครัว

3. คุ้มครองและพัฒนาอาชีพผู้ประสบปัญหาจากการค้าประเวณี

4. ส่งเสริม พัฒนา สร้างความเข้มแข็งให้แก่สถาบันครอบครัว คุ้มครองสวัสดิภาพบุคคลในครอบครัว

5. ป้องกันแก้ไข คุ้มครอง พิทักษ์สิทธิและจัดสวัสดิการสังคม

6. เป็นศูนย์กลางข้อมูลด้านความเสมอภาคระหว่างเพศและด้านครอบครัว

 

เกี่ยวกับ สค.

10 สิงหาคม 2559 | 01 ตุลาคม 2561 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 1398 View