📣 ประกวดสื่อสร้างสรรค์ "Gender Equality" 👩🧑

 

หลักเกณฑ์การประกวดสื่อสร้างสรรค์เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์ให้สังคมตระหนักเรื่องความเท่าเทียมระหว่างเพศ

👉 https://drive.google.com/file/d/1n5Nbf1AE8tQI2oNTUgUzth21HZtrr5sY/view?usp=sharing

 

แบบฟอร์มใบสมัครการประกวดสื่อสร้างสรรค์ หัวข้อ "Gender Equality"

👉 https://drive.google.com/file/d/13epVeVvJW6Z67B4THB5cEiSNqfRhk9Uw/view?usp=sharing

 

ประชาสัมพันธ์

24 กุมภาพันธ์ 2564 | 24 กุมภาพันธ์ 2564 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 2133 View