สมัชชาสตรีและครอบครัว

สมัชชาสตรีและครอบครัวที่น่าสนใจ

Tags

การประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ และงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2560

 

ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมีติให้วันที่ ๑๔ เมษายน ของทุกปีเป็น “วันแห่งครอบครัว” มีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัว และผลักดันให้ทุกภาคส่วนในสังคมมีส่วนร่วมในการพัฒนาสถาบันครอบครัวให้มีความเข้มแข็ง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ในฐานะเป็นหน่วยงานหลักในการขับเคลื่อนการพัฒนาคนและสังคมเพื่อความอยู่ดีมีสุขอย่างยั่งยืน ได้กำหนดจัดสมัชชาครอบครัวระดับชาติและงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ขึ้น  เพื่อสร้างการมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนภารกิจด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัวในทุกระดับ รวมทั้งยกย่องเชิดชูเกียรติแก่ครอบครัว บุคคล ที่มีผลงานดีเด่นด้านการพัฒนาสถาบันครอบครัว ตลอดจนผสานกับพลังกับทุกภาคส่วนของสังคมสร้างการมีส่วนร่วมของครอบครัวในการพัฒนาประเทศอันนำไปสู่ความเข้มแข็งของครอบครัวอย่างยั่งยืน

สำหรับการจัดงานในปีนี้ ประกอบด้วย

  1. การจัดประชุมสมัชชาครอบครัวระดับชาติ ภายใต้แนวคิดหลัก ครอบครัวต้องมาก่อน Family

Comes First : หลักประกันของครอบครัว เพื่อสร้างประชากรอย่างมีคุณภาพ ณ อาคารอิมแพคฟอรั่ม เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  ในวันอังคารที่ ๔ เมษายน  ๒๕๖๐ กิจกรรมสำคัญประกอบด้วย การเสวนา การเปิดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รับฟังข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและแนวทางในการดำเนินงานด้านครอบครัว เพื่อรวบรวมเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายที่จะนำไปสู่การกำหนดนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางในการส่งเสริมและพัฒนาครอบครัว โดยจะมอบข้อเสนอมติสมัชขชาครอบครัวระดับชาติ ในงานวันแห่งครอบครัวประจำปี ๒๕๖๐  

       2. งานวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ ภายใต้แนวคิด ครอบครัวต้องมาก่อน Family Come First: ครอบครัวพอเพียง อยู่อย่างเพียงพอ ในวันพุธที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๐ ณ ห้องแกรนด์ ไดมอนด์ บอลรูม อาคารอิมแพคฟอรั่มเมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเห็นความสำคัญของสถาบันครอบครัวสร้างแนวคิดให้ครอบครัวได้เรียนรู้การใช้ชีวิตอย่างพอเพียงตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งของครอบครัว กิจกรรมสำคัญคือ พลเรือเอกณรงค์  พิพัฒนาศัย รองนายกรัฐมนตรี จะมอบโล่เชิดชูเกียรติให้กับครอบครัวร่มเย็น เนื่องในโอกาสวันแห่งครอบครัว ประจำปี ๒๕๖๐ จากส่วนภูมิภาคและกรุงเทพมหานคร ครอบครัวร่มเย็นด้านผู้มีชื่อเสียง (ประเภทครอบครัวศิลปิน/ครอบครัวนักธุรกิจ/ครอบครัวนักกีฬา/ครอบครัวพิเศษ/สื่อส่งเสริมสถาบันครอบครัว) และรางวัลบุคคลดีเด่นด้านการพัฒนาครอบครัว รวมจำนวนทั้งสิ้น ๙๐ รางวัล พร้อมทั้งการรับมอบข้อเสนอจากสมัชชาครอบครัวระดับชาติประจำปี ๒๕๖๐

สมัชชาครอบครัว - ท่านชินชัย ดาวน์โหลด   

มติสมัชชา 4 เม.ย. 60 ดาวน์โหลด

Structure of Thai Families MSDHS April 2017 ดาวน์โหลด

family comes first_รศรินทร์ ดาวน์โหลด

สารวันครอบครัว ดาวน์โหลด