กลุ่มขึ้นตรงผู้บริหาร

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (สค.)
เลขที่ 255 บริเวณสถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี ถ. ราชวิถี แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ : 023068746 โทรสาร : 023068781 E-mail : contact@owf.go.th

1. กลุ่มตรวจสอบภายใน (สตน.) 0 2306 8705
2. กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (กพร) 0 2306 8775
3.
 

กลุ่มงานคุ้มครอจริยธรรม (กคธ) 
 - สำนักงานเลขานุการกลุ่มคุ้มครองจริยธรรม (สลคจ,)

0 2642 7381
0 2642 7381