แผน/นโยบาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

แผน/นโยบาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้องที่น่าสนใจ

Tags

คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่๒๐๗/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน