แผน/นโยบาย/ระเบียบ/คำสั่ง ที่เกี่ยวข้อง

คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่๒๐๗/๒๕๕๘ เรื่อง มอบอำนาจให้รองอธิบดีปฏิบัติราชการแทน

ที่มา : กลุ่มบริหารทรัพยากรบุคคล
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่๑๗๐/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา : กลุุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่๑๗๑/๒๕๕๘ เรื่อง แต่งตั้งผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูงประจำกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : กลุุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ความต่อเนื่องในการให้บริการ (Network SLA) สำหรับระบบเครื่อข่ายสื่อสารข้อมูลสารสนเทศภาครัฐ กำหนดไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5 

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
กรอบแนวทางเชื่อมโยงรัฐบาลอิเล็กทรอนิกส์ แห่งชาติ เวอร์ชั่น 2.0

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
ระดับความสำเร็จในการพัฒนาศูนย์ข้อมูลสารสนเทศและระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ (1. ศูนย์ข้อมูลสารสนเทศหรือระบบแม่ข่ายจัดเก็บข้อมูลภาครัฐ กำหนดให้มีความต่อเนื่องในการให้บริการ (SLA) ไม่น้อยกว่าร้อยละ 99.5)

ที่มา : กลุ่มเทคโนโลยีสารสนเทศ
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว ที่ 226/2557 เรื่อง มอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 

ที่มา : กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งมอบอำนาจการปฏิบัติราชการแทนผู้อำนวยการสำนักงานกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สค

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
คำสั่งแต่งตั้งคณะทำงานด้านข้อมูลตามประเด็นยุทธศาสตร์ สค

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนการพัฒนาบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานการออกแบบในภาพรวมการบูรณาการแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนปฏิบัติการโครงการตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สค. (พ.ศ.2557-2559)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
รายงานมาตรฐานข้อมูลเพื่อการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงาน

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร
แผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ของ สค. (พ.ศ.2557 - 2559)

ที่มา : ศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ กองกลาง
 ดาวน์โหลดเอกสาร