ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564

 

 

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2563 เวลา 10.00 น. ณ โรงแรมแคนทารี อมตะ บางปะกง จังหวัดชลบุรี 

กองยุทธศาสตร์และแผนงานจัด " ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงานแผนปฏิบัติราชการรายปี พ.ศ. 2564 "

โดยมีนางสาวสุนีย์ ศรีสง่าตระกูลเลิศ รองอธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวเป็นประธาน เพื่อทบทวนและกำหนดแนวทางการดำเนินงาน

ของกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัวให้มีความสอดคล้องกับสถานการณ์และเตรียมพร้อมต่อการเปลี่ยนแปลงเพื่อบรรลุเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 

ในการนี้นางจินตนา จันทร์บำรุง หัวหน้าผู้ตรวจราชการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ผู้บริหาร ข้าราชการ และเจ้าหน้าที่ สค. เข้าร่วมการประชุมครั้งนี้  

>>>>>อ่านเพิ่มเติม💋<<<<<

ประชาสัมพันธ์

05 พศจิกายน 2563 | 05 พศจิกายน 2563 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 106 View