ความพึงพอใจผู้รับบริการศูนย์ปฏิบัติการกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว 76 จังหวัด และ กทม. จากผู้ตอบแบบสำรวจฯ 2,428 ราย

ประชาสัมพันธ์

29 ตุลาคม 2563 | 01 มกราคม 2443 | นายกรณ์ณรัฐ ภัคสุรีกาญจน์ | 116 View