ข้อมูลทั่วไป

ข้อมูลทั่วไปที่น่าสนใจ

Tags

การประชุมหารือ 1. เรื่องการประเมินผลสัมฤทธิ์ของ พ.ร.บ. ค้าประเวณี พ.ศ. 2539 2.การขับเคลื่อนการดำเนินงานในการปรับปรุงแก้ไขพระราชบัญญัติป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณี/การคุ้มครองพิทักษ์สิทธิพนักงานบริการ