การสมัครและประกาศผลการเข้าร่วมโครงการช่างผมอุ่นใจ

ประกาศผลการเข้าร่วมโครงการช่างผมอุ่นใจ

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่ 1 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่ 2 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่ 3 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นออนไลน์  

การสมัครเข้าร่วมโครงการช่างผมอุ่นใจ

โครงการช่างผมอุ่นใจ เป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ โครงการพัฒนาแห่งสหประชาชาติ หรือ UNDP ประจำประเทศไทย และ 6 สมาคมช่างผมและเสริมสวยมืออาชีพ ได้แก่ สมาคมช่างผมมืออาชีพแห่งประเทศไทย สมาคมช่างผมเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาคมส่งเสริมพัฒนาอาชีพเสริมสวยและช่างตัดผมไทย สมาคมวิชาชีพช่างทำผมไทย สมาคมเสริมสวยแห่งประเทศไทย สมาพันธ์เครือข่ายช่างผมเสริมสวยและความงามนานาชาติ

วัตถุประสงค์ เพื่อช่วยบรรเทาผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่กระจายของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือ โควิด 19 ให้แก่เจ้าของร้านบาร์เบอร์และร้านซาลอนขนาดเล็ก (จำนวน 1 – 3 เก้าอี้) ซึ่งตั้งอยู่ในจังหวัดที่พบผู้ติดเชื้อสูงที่สุด (ณ วันที่ 17 กรกฎาคม 2563) ได้แก่ กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ตลอดจนจังหวัดอื่น ๆ ทั่วประเทศ รวมจำนวน 1,000 ร้าน เพื่อให้สามารถดำเนินกิจการได้อย่างปลอดภัยตามมาตรการผ่อนคลายของรัฐบาล โดยปฏิบัติตามมาตรฐานด้านสุขอนามัยของร้านบาร์เบอร์และซาลอนเพื่อเป็นการสร้างขวัญกำลังใจ ฟื้นฟูอาชีพและรายได้

กำหนดการรับสมัคร

ผู้ประกอบการร้านบาร์เบอร์และซาลอน ที่มีคุณสมบัติตามวัตถุประสงค์ข้างต้น สามารถสมัครได้ตั้งแต่วันที่ 3 สิงหาคม –  31 ตุลาคม 2563 ทั้งนี้ โครงการฯ ขอสงวนสิทธิ์ปิดการรับสมัครก่อนกำหนด เมื่อครบจำนวนที่ตั้งไว้ (จำนวน 1,000 ร้าน/ราย)
(ขยายเวลาการรับสมัคร “โครงการช่างผมอุ่นใจ” สำหรับเรียนและทดสอบออนไลน์)

ผู้สมัครเข้าร่วมกิจกรรม 3 ขั้นตอน ดังนี้

1. เรียนรู้การป้องกันและการใช้อุปกรณ์ที่ปลอดภัยและรักษาสุขอนามัย การปรับทัศนคติและสร้าง
ความพร้อมเพื่อดำเนินกิจการสำหรับร้านบาร์เบอร์และซาลอน ภายหลังผ่อนคลายโควิด 19 รวมถึงเทคนิค
ด้านผมแบบมีสไตล์และทำได้ไม่ยาก ได้แก่ การตัดผมและไดร์ผมทรงฟาร่า การตัดผมสไตล์วินเทจ การตัดผมหญิงทรงบ๊อบ

2. ทำบททดสอบในแต่ละบทเรียน ผ่านเกณฑ์ที่กำหนด

3. รับมอบเกียรติบัตร เครื่องอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจ ร้านละ 1 ชุด/คน

                   

หลักเกณฑ์การสมัคร

ผู้สมัครสนใจเข้าร่วมโครงการช่างผมอุ่นใจ สามารถเลือกเข้าร่วมโครงการได้ 1 ร้าน/1 คน/1 กลุ่ม ตามรายละเอียด ดังนี้

- รุ่นที่ 1 รับสมัครผู้สมัครจากทุกจังหวัดจำนวน 100 คน/ร้าน (จากทั่วประเทศ) ผู้สมัครเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างผมอุ่นใจกับอาจารย์ด้านช่างผมและเสริมสวย ในวันพฤหัสบดีที่ 13 สิงหาคม 2563 เวลา 09.00-16.00 น. ณ. ห้องประชุมปกรณ์ อังศุสิงห์ ชั้น 2 อาคารกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรุงเทพมหานคร (ผู้เข้าร่วมโครงการฯ รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเดินทางไป-กลับด้วยตนเอง) เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนดจะได้รับมอบเกียรติบัตร เครื่องอบฆ่าเชื้ออุปกรณ์ และถุงอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจ

- รุ่นที่ 2 รับสมัครจำนวน 680 คน/ร้าน (จาก กรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ ) ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างผมอุ่นใจ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับมอบเกียรติบัตร เครื่องอบฆ่าเชื้อ และถุงอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจทางไปรษณีย์ (ขยายกลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัดเป็นรุ่นออนไลน์)

- รุ่นที่ 3 รับสมัครจำนวน 220 คน/ร้าน (จากทุกจังหวัดยกเว้น 5 จังหวัดในกลุ่มที่ 2) ผู้สมัครจะต้องเข้ารับการอบรมหลักสูตรช่างผม อุ่นใจ เรียนรู้ด้วยตนเองผ่านทางออนไลน์ เมื่อผ่านการทดสอบตามเกณฑ์ที่กำหนด จะได้รับมอบเกียรติบัตร เครื่องอบฆ่าเชื้อ และถุงอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจทางไปรษณีย์ 

วิธีการสมัคร

ขั้นตอนที่ 1 คลิกเลือกรุ่นที่จะสมัครเข้าอบรม โดยผู้สมัคร 1 คนสามารถเลือกได้เพียง 1 รุ่นเท่านั้น

- รุ่นที่ 1 ผู้สมัครจากทุกจังหวัดเลือกอบรมกับอาจารย์ช่างผมและเสริมสวยโดยตรง ทดสอบและรับมอบเกียรติบัตร เครื่องอบฆ่าเชื้อ และถุงอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจ ในวันที่ 13 สิงหาคม 2563 ณ กรุงเทพมหานคร (ยอดผู้ลงทะเบียนครบถ้วนแล้ว)

- รุ่นที่ 2 ผู้สมัครจากกรุงเทพมหานคร ภูเก็ต นนทบุรี ยะลา สมุทรปราการ เรียนและทดสอบออนไลน์ รับมอบเกียรติบัตร เครื่องอบฆ่าเชื้อ และถุงอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจทางไปรษณีย์ (ขยายกลุ่มเป้าหมายทุกจังหวัดเป็น “รุ่นออนไลน์”)

- รุ่นที่ 3 ผู้สมัครทุกจังหวัดยกเว้น 5 จังหวัดในกลุ่มที่ 2 เรียนและทดสอบออนไลน์ รับมอบเกียรติบัตร เครื่องอบฆ่าเชื้อ และถุงอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจทางไปรษณีย์ (ยอดผู้ลงทะเบียนครบแล้ว)

- รุ่นออนไลน์ คลิก ผู้สมัครจากทุกจังหวัด เรียนและทดสอบออนไลน์ รับมอบเกียรติบัตร เครื่องอบฆ่าเชื้อ และถุงอุปกรณ์ช่างผมอุ่นใจทางไปรษณีย์

ขั้นตอนที่ 2

ส่งภาพถ่ายร้านบาร์เบอร์หรือซาลอน จำนวน 2 ภาพที่มีผู้สมัครร่วมด้วย ได้แก่ (1) ภาพหน้าร้านที่เห็นประตูทางเข้า และ (2) ภาพภายในร้านที่แสดงจำนวนเก้าอี้ทำผม

มายัง  LINE: oonjai2020 (โอ-โอ-เอ็น-เจ-เอ-ไอ-2-0-2-0) พร้อมระบุชื่อสกุล จังหวัดที่ตั้งร้าน วัน และรุ่นที่สมัคร

การประกาศผล

ผ่านทางเว็บไซต์กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว (www.dwf.go.th) และช่องทางการติดต่อตามใบสมัคร 

 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่ 1 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่ 2 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นที่ 3 

- ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าร่วมอบรมโครงการช่างผมอุ่นใจ รุ่นออนไลน์ 

 

ประชาสัมพันธ์

17 กรกฎาคม 2563 | 07 ตุลาคม 2563 | กลุ่มเทคโนโลยี สารสนเทศ | 2595 View