แต่งตั้งกรรมการวินิจฉัย
      การเลือกปฏิบัติ

โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
แทนตำแหน่งที่ว่าง
วันที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2562

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับชมชมคลิปรณรงค์ยุติความรุนแรง
      ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ 2561
ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด
ยุติความรุนแรง

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับชมชมคลิปรณรงค์ยุติความรุนแรง
      ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ 2561
ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย
ไม่กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รมว.พมบันทึกเทป
      รายการเดินหน้าประเทศไทย

He For She
ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.05 - 18.20 น.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ
       ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

ต่อเด็ก สตรี
คคลในครอบครัว
และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เดินสายพบสื่อมวลชน
เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง
เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเชิญชวนเสนอรายชื่อสตรี บุคคล
       และหน่วยงานองค์กรดีเด่น

เพื่อประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันสตรีสากลประจำปี ๒๕๖๒
รวม ๑๕ สาขา ๕๑ รางวัล

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศ
      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระบบใหม่
      ระบบฐานข้อมูลด้านการณาปนกิจสงเคราะห์

สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้
ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวและได้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ : 02-642-7749

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม.Connect
      รวม link ประชาสัมพันธ์ของ สค.

พม.Connect
.
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
      พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เว็ปไซต์
      เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ

ได้เปลี่ยน Domain จาก
www.yingthai.net
จาก www.yingthai.ne เป็น yingthai.dwf.go.th

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
       ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การติดต่อ
      ขอความช่วยเหลือ

ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม
1300 สำหรับต่างประเทศ
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ KM ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้