ค่านิยมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก
      ด้านครอบครัวและด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
      รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยกระดับสถานภาพสตรี สร้างครอบครัวเข้มแข็ง บนพื้นฐานของสังคม
      แห่งสิทธิ โอกาส และ ความเสมอภาค ลดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ

วิสัยทัศน์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว