แบบสำรวจการทำ
      กิจกรรมร่วมกับครอบครัว

ในช่วงเทศกาล
วันสงกรานต์
ประจำปี ๒๕๖๑

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การมีส่วนร่วม ทางเศรษฐกิจ
      ของกลุ่ม LGBTI ใน ประเทศไทย

ECONOMIC INCLUSION
OF LGBTI GROUPS
IN THAILAND

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เว็ปไซต์
      เพื่อช่วยเหลือหญิงไทยในต่างประเทศ

ได้เปลี่ยน Domain จาก
www.yingthai.net
จาก www.yingthai.ne เป็น yingthai.dwf.go.th

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ตอบแบบสำรวจ ITA ผ่านระบบออนไลน์
       ภายในวันที่ 26 มีนาคม 2561

ประชาสัมพันธ์บุคลากร สค. ที่มีอายุการทำงานไม่น้อยกว่า 1 ปี
และปฏิบัติงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ตอบแบบสำรวจ ITA
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รายงานสถานการณ์ความเข้มแข็งของครอบครัวไทย
      ประจำปี 2560

.
.
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขยายเวลารับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิเป็นกรรมการนโยบายและยุธศาสตร์
      การพัฒนาสตรีแห่งชาติ กยส.

กองส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
กลุ่มเลขานุการคณะกรรมการระดับชาติ โทร. 0 2642 7745
ขยายเวลาถึงวันที่ 2 มีนาคม 2561

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเชิญชวนส่งภาพเข้าร่วมโครงการ
      “ครอบครัวไทยใจอาสา”

ภาพถ่ายประทับใจ
.ภายใต้แนวคิด
“ครอบครัวไทยใจอาสา”

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ขอเชิญชวนทุกท่านที่ใช้โทรศัพท์มือถือระบบ
      Android ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันครอบครัว

ขอเชิญชวน
ดาวน์โหลดแอพพลิเคชันครอบครัว
ครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
       ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การติดต่อ
      ขอความช่วยเหลือ

ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม
1300 สำหรับต่างประเทศ
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

วันสตรีไทย
      ประจำปี ๒๕๖๐

"พลังสตรีไทย สำนึกในพระมหากรุณาธิคุณ อย่างหาที่สุดไม่ได้"
วันอังคาร ที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๗.๐๐ น.
ณ.ศุนย์แสดงการสินค้าและการประชุมอิมแพ็คเมืองทองธานี

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยกเลิกการรับสมัครเข้าศึกษาอบรมหลักสูตร
      การบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น

ประกาศรับสมัครเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรการบริหารงานฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับต้น
www.dwf.go.th

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
       ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

เปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai”
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทย
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
      รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ KM ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค.
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้