สรุปย่องานวิจัย
      การประชุมเชิงปฏิบัติการ

การขับเคลื่อน
ข้อเสนอเชิงนโยบายด้านครอบครัว
ครั้งที่ 2

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

นิยามและประเภทครอบครัว
      คณะกรรมการนโยบายและยุทธศาสตร์ฯ(กยค.)

เห็นชอบผลการทบทวนนิยามและประเภทครอบครัว
เพื่อใช้ในการจัดเก็บข้อมูลให้เป็นมาตรฐาน
สำหรับการจัดทำคลังข้อมูลด้านครอบครัว (Family Big Data)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ข้อมูลสถานการณ์สตรี
      และครอบครัว

สถิติที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลสถานการณ์สตรีและครอบครัว อาทิ
ข้อมูลความรุนแรงในครอบครัว
ข้อมูลผู้ฝึกอาชีพในสถาบันและนอกสถาบัน เป็นต้น

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

คำแปลอย่างไม่เป็นทางการ
      ปฏิญญาเอเชียแปซิฟิก

กว่าด้วยการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
และการเสริมพลังของสตรี
การทบทวนแผนปฏิบัติการปักกิ่ง+25

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แจ้งผลการคัดเลือกสตรี บุคคล
      และหน่วยงานองค์กรดีเด่นสาขาต่าง ๆ

เพื่อประกาศเกียรติคุณ
เนื่องในวันสตรีสากล
ประจำปี ๒๕๖๓

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สิทธิประโยชน์
      ด้านสตรีและครอบครัว

การฝึกอบรมอาชีพ
การรับเรื่องร้องเรียนผู้ถูกเลือกปฏิบัติฯ
การช่วยเหลือผู้ถูกกระทำความรุนแรง ฯลฯ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ของขวัญปีใหม่
      จาก กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

(DWF 2020 Gift)
ช่องDWF. Channel
27.12.2562

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ความต้องการขอรับบริจาค
      ของ สค.

ขอเชิญชวนผู้ที่สนใจ...
ร่วมบริจาคสิ่งของต่างๆ เช่น อุปกรณ์การเรียนการสอน/ฝึกอาชีพ
อุปกรณ์การแพทย์ และเครื่องอุปโภคบริโภค ฯลฯ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

บ้านปลอดภัย..สังคมไทยไร้ความรุนแรง
      ร่วมยุติความรุนแรง

ต่อเด็ก สตรี
และบุคคลในครอบครัว
ไม่ยอบรับ ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
       ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
โดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ KM ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้