ประกาศรับสมัครเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตร
      การบริหารสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ระดับสูง (กฌส.) รุ่นที่ ๑

เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้บริหารและเจ้าหน้าที่
ของสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ด้วยการให้ความรู้และสร้างความเข้าใจ
ในวิธีดำเนินกิจการสมาคมฌาปนกิจสงเคราะห์ที่ถูกต้องตามกฎหมาย ระเบียบ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai” วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2560
       ศูนย์การเรียนรู้และฝึกอบรมด้านผู้สูงอายุ จ.ชลบุรี

เปิดตัว “แอพพลิเคขั่น Yingthai”
เพื่อเตรียมความพร้อมผู้หญิงไทย
ก่อนเดินทางไปต่างประเทศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ค่านิยมกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การประชุมระดับรัฐมนตรีเอเชียตะวันออก
      ด้านครอบครัวและด้านความเสมอภาคระหว่างเพศ

ระหว่างวันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2559
ณ โรงแรม แชงกรี-ลา กรุงเทพมหานคร
โดยกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ปวงข้าพระพุทธเจ้า ขอน้อมเกล้าน้อมกระหม่อม
      รำลึกในพระมหากรุณาธิคุณหาที่สุดมิได้

ข้าพระพุทธเจ้า
ข้าราชการ พนักงานราชการ และลูกจ้าง
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยกระดับสถานภาพสตรี สร้างครอบครัวเข้มแข็ง บนพื้นฐานของสังคม
      แห่งสิทธิ โอกาส และ ความเสมอภาค ลดการเลือกปฏิบัติระหว่างเพศ

วิสัยทัศน์
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว