ประกาศกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว วล
      เรื่อง รับสมัครบุคคลเข้ารับการสรรหาเป็นประธานกรรมการและกรรมการ วลพ.

.
.
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. จับมือ มูลนิธิหญิงชายก้าวไกล
      สำนักงานเครือข่ายองค์กรงดเหล้า และ สสส.

จัดงานรณรงค์
“สงกรานต์ปลอดภัย ปลอดเหล้า เคารพสิทธิ”
(Safe Sober Respectful Songkran)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. จัดงานวันแห่งครอบครัว ประจำปี 2562
      ชูแนวคิด

“รวมพลังครอบครัวไทย ไร้ความรุนแรง”
กระตุ้นให้ครอบครัวทำกิจกรรมร่วมกัน
สร้างสัมพันธ์ในครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม. จัดงานเชิดชูเกียรติสตรี
      บุคคล หน่วยงาน และองค์กรดีเด่น

ด้านการส่งเสริมความเสมอภาคระหว่างเพศ
เนื่องในวันสตรีสากล ประจำปี 2562
“การเสริมพลังสตรีและเด็กหญิง สู่การพัฒนาที่มั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน”

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

สค. คว้ารางวัล
      องค์กรที่มีความเป็นเลิศ

ในการบริหารจัดการ
การด้านการเงินการคลัง
เข้ารับรางวัลจาก นายกรัฐมนตรี (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา)

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับชมชมคลิปรณรงค์ยุติความรุนแรง
      ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ 2561
ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด
ยุติความรุนแรง

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รับชมชมคลิปรณรงค์ยุติความรุนแรง
      ต่อเด็ก สตรี บุคคลในครอบครัว

และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ 2561
ไม่ยอมรับ ไม่นิ่งเฉย
ไม่กระทำความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

รมว.พมบันทึกเทป
      รายการเดินหน้าประเทศไทย

He For She
ปรับพฤติกรรม เปลี่ยนความคิด ยุติความรุนแรง
ออกอากาศ วันจันทร์ที่ 19 พฤศจิกายน 2561 เวลา 18.05 - 18.20 น.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

แบบลงชื่อเป็นหนึ่งเสียง ไม่ยอมรับ
       ไม่นิ่งเฉย ไม่กระทำความรุนแรง

ต่อเด็ก สตรี
คคลในครอบครัว
และความรุนแรงในสังคมทุกรูปแบบ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

อธิบดีกรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      พร้อมด้วยข้าราชการและเจ้าหน้าที่

เดินสายพบสื่อมวลชน
เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรง
เนื่องในเดือนรณรงค์ยุติความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และบุคคลในครอบครัว

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ประกาศ
      กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

เรื่อง รับสมัครผู้ทรงคุณวุฒิด้านนิติศาสตร์
เข้ารับการสรรหาเป็นกรรมการ
วินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ระบบใหม่
      ระบบฐานข้อมูลด้านการณาปนกิจสงเคราะห์

สามารถใช้งานได้แล้ววันนี้
ประชาชนสามารถเช็คข้อมูลเกี่ยวและได้กฏหมายที่เกี่ยวข้อง
ถ้ามีข้อมูลสงสัยสามารถติดต่อได้ที่โทรศัพท์ : 02-642-7749

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

พม.Connect
      รวม link ประชาสัมพันธ์ของ สค.

พม.Connect
.
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ร่วมสร้างสังคมคุณธรรม
      พอเพียง วินัย สุจริต จิตอาสา

ตามแผนแม่บท
ส่งเสริมคุณธรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑
นำชาติ มั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
       ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ยื่นคำร้องการถูกเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ
ต่อคณะกรรมการวินิจฉัยการเลือกปฏิบัติ
ดยไม่เป็นธรรมระหว่างเพศ

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

การติดต่อ
      ขอความช่วยเหลือ

ผ่านศูนย์ช่วยเหลือสังคม
1300 สำหรับต่างประเทศ
.

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
      "มืออาชีพ จริยธรรม ภาวะผู้นำ ทำงานเป็นทีม"

ค่านิยม วิสัยทัศน์ พันธกิจ
กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์

ดูรายละเอียด

กรมกิจการสตรีและสถาบันครอบครัว
กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ กรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ (พก.) กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ การเคหะแห่งชาติ กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ สถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) สหกรณ์ออมทรัพย์กระทรวงการพัฒนาสังคม และความมั่นคงของมนุษย์ จำกัด ระบบสารสนเทศทางสังคม Social MIS พม.connect
ศูนย์ข้อมูลข่าวสาร กลุ่มตรวจสอบภายใน ระบบมาตรฐานครอบครัวเข้มแข็ง ความเสมอภาคระหว่างเพศ KM ฐานข้อมูลความรุนแรงต่อเด็ก สตรี และความรุนแรงในครอบครัว ระบบอินทราเน็ต สค. กองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ
กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (วท.) กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม การนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย (กนอ.) ศูนย์อำนวยการบริหารจังหวัดชายแดนภาคใต้